Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choreagraphic /kɔriə'græfik/  

  • Tính từ
    (thuộc) nghệ thuật bố trí điệu múa ba-lê