Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choreagraph /'kɔriəgrɑ:f/  

  • Danh từ
    nhà bố trí điệu múa ba-lê

    * Các từ tương tự:
    choreagraphic, choreagraphy