Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choreagraphy /kɔri'ɔgrəfi/  

  • Danh từ
    nghệ thuật bố trí điệu múa ba-lê