Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (y học) (thuộc) chứng múa giật
    mắc chứng múa giật