Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choreography /,kɒri'ɒgrəfi/  /,kɔ:ri'ɒgrəfi/

  • Danh từ
    thuật biên đạo múa