Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

myrmidon /'mɜ:midən/  /'mɜ:midɒn/

  • Danh từ
    (xấu hoặc đùa)
    người thi hành mệnh lệnh một cách máy móc; tay sai