Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automaton /ɔ:'tɒmətən/  /ɔ'tɒmətɒn/

  • Danh từ
    (số nhiều automata, automatons)
    người máy (đen, bóng)