Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineluctable /,ini'lʌktəbl/  

  • Tính từ
    không thể tránh khỏi
    the victim of ineluctable fate
    nạn nhân của số mệnh không thể tránh khỏi