Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

involuntary /in'vɒləntri/  /in'vɒləntəri/

  • Tính từ
    không chủ tâm, không cố ý

    * Các từ tương tự:
    Involuntary unemployment