Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inevitable /in'evitəbl/  

 • Tính từ
  không thể tránh được
  it seems inevitable that they'll loose
  họ thua, điều đó có vẻ như không thể tránh được
  (khẩu ngữ, thường đùa) không thể thiếu được, quen thuộc
  a tourist with his inevitable camera
  nhà du lịch với chiếc máy ảnh quen thuộc của ông ta

  * Các từ tương tự:
  inevitableness