Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inevitableness /inevitə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể tránh được, tính chắc chắn xảy ra