Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  đã đựơc định trước, đã được định sẵn
  coming from a theatrical familyI was destined for a career on the stage
  xuất thân từ một gia đình kịch nghệ, nghề nghiệp của tôi đã được định sẵn là ở trên sàn diễn
  (+ for) trên đường đi tới (nơi nào đó)
  an aircraft destined for London
  chiếc máy bay trên đường tới Luân Đôn