Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexorable /in'eksərəbl/  

 • Tính từ
  không lay chuyển được
  inexorable pressures
  những áp lực không lay chuyển được

  * Các từ tương tự:
  inexorableness