Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexorableness /ineksərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không lay chuyển được, tính không động tâm, tính không mủi lòng