Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  do định mệnh, do số mệnh
  he was fated to do it
  số nó là phải làm việc đó
  nhất định bị hỏng, nhất định bị thất bại, nhất định bị huỷ diệt
  fated to failure
  nhất định bị thua