Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị kết tội; phải chịu số phận bi đát