Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được xác định trước; được thiết lập sơ bộ