Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ đơn và quá khứ của dry
    xem dry

    * Các từ tương tự:
    dried-up