Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có kết quả, thất bại

    * Các từ tương tự:
    fruitlessly, fruitlessness