Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fruitlessness /'fru:tlisnis/  

  • Danh từ
    sự không có kết quả, sự thất bại