Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đáng được thưởng, không đáng khích lệ