Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unavailing /,ʌnə'veiliŋ/  

 • Tính từ
  vô hiệu quả
  all our protests were unavailing
  mọi phản kháng của chúng ta đều vô hiệu quả

  * Các từ tương tự:
  unavailingly, unavailingness