Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprofitable /ʌn'prɔfitəbl/  

 • Tính từ
  không có lợi, vô ích
  không sinh lợi, không có lời
  unprofitable servants
  những kẻ làm việc tắc trách

  * Các từ tương tự:
  unprofitableness