Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unremunerative /' nri'mju:n v tiv/  

  • Tính từ
    không có lợi, không đem lại lợi lộc