Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineffective /,ini'fektiv/  

 • kém hiệu quả
  ineffective method
  phương pháp kém hiệu quả
  she is totally ineffective as a teacher
  (nghĩa bóng) chị ta mà làm giáo viên thì kém cỏi lắm

  * Các từ tương tự:
  ineffectively, ineffectiveness