Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineffectively /,ini'fektivli/  

  • [một cách] kém hiệu quả