Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incompetent /in'kɒmpitənt/  

 • Tính từ
  kém cỏi, bất tài
  thiếu tư cách, không đủ thẩm quyền
  incompetent to judge
  không đủ thẩm quyền xét xử

  * Các từ tương tự:
  incompetently