Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profitless /'prɒfitlis/  

  • Tính từ
    không có lợi, vô ích

    * Các từ tương tự:
    profitlessly