Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profitlessly /'prɒfitlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có lợi, [một cách] vô ích
    I seem to have spent my day quite profitlessly
    có vẻ như tôi đã qua một ngày hòan tòan vô ích