Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giúp ích, có lợi cho
  what can avail against the storm?
  Cái gì có thể chống bão được nhỉ?
  avail oneself of something
  tranh thủ, lợi dụng
  anh phải tranh thủ mọi cơ hội để nói tiếng Anh
  avail somebody nothing
  (cũ)
  chẳng giúp ích gì cho ai
  Danh từ
  of little (no) avail
  ít (không) có ích lợi; ít (không) có hiệu quả
  the advice we got was of no avail
  lời khuyên của chúng tôi chẳng có ích lợi gì
  to little (no) avail; without avail
  ít (không) có kết quả, ít (không) thành công
  các bác sĩ đã thử mọi cách cứu sống anh ta, nhưng không có kết quả

  * Các từ tương tự:
  availability, Availability effects, available, available capacity, available energy, available execution time, available machine time, available power, availableness