Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

availableness /əveilə'biliti/  

  • Danh từ
    tính sẵn sàng để dùng, tính có thể dùng được
    sự có thể kiếm được, sự có thể mua được, sự có thể có được
    sự có hiệu lực, sự có giá trị
    tính có lợi, tính ích lợi