Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

available machine time   

  • (kỹ thuật)
    thời gian dùng được máy