Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

available execution time   

  • (kỹ thuật)
    thời gian hành xử được