Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (wryer, wryest)
  (thường thuộc ngữ) nhăn nhó
  a wry face
  bộ mặt nhăn nhó
  giễu cợt
  a wry smile
  nụ cười giễu cợt

  * Các từ tương tự:
  wryly, wryneck, wryness