Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác ironical)
  mỉa mai, châm biếm
  an ironic smile
  cái cười mỉa mai

  * Các từ tương tự:
  ironical, ironically, ironicalness