Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngang ngạnh
  a perverse child
  đứa bé ngang ngạnh
  vô lý
  his perverse refusal to see a doctor
  sự từ chối đi khám bệnh một cách vô lý của nó
  tai ác; quá quắt
  thích thú một cách tai ác làm cho bố mẹ rối tung cả lên

  * Các từ tương tự:
  Perverse migration, perversely, perverseness