Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chế giễu
  a sardonic smile
  nụ cười chế giễu

  * Các từ tương tự:
  sardonically