Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [làm cho] vui, gây cười, [để] tiêu khiển
  an amusing story
  câu chuyện vui
  những buổi đi xem hát đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi thêm vui vẻ thú vị hơn

  * Các từ tương tự:
  amusingly, amusingness