Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ, cách viết khác sarky)
  châm chọc
  a sarcastic person
  con người châm chọc
  a sarcastic remark
  một nhận xét châm chọc

  * Các từ tương tự:
  sarcastically