Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khô cằn (đất, khí hậu)
  the arid deserts of Africa
  sa mạc khô cằn ở Châu Phi
  khô khan, nhàm chán
  thảo luận dài dòng và nhàm chán về những vấn đề chẳng quan trọng gì

  * Các từ tương tự:
  aridity, aridly, aridness