Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] khô cằn
    [một cách] khô khan, [một cách] nhàm chán