Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desiccate /'desikeit/  

  • Động từ
    làm khô, sấy khô
    táo khô
    sữa bột