Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như khuyển nho
  a cynical smile
  nụ cười khuyển nho
  ích kỷ, vô sỉ
  lối coi thường ích kỷ sự an toàn của người khác

  * Các từ tương tự:
  cynically, cynicalness