Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninteresting /'ʌn'intristiɳ/  

  • Tính từ
    không hay, không thú vị; không đáng chú

    * Các từ tương tự:
    uninterestingly, uninterestingness