Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninterestingness /'ʌn'intristiɳnis/  

  • Danh từ
    tính chất không hay, tính chất không thú vị; tính chất không đáng chú