Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waterless /'wɔ:təlis/  

  • Tính từ
    không có nước, khô hạn