Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chán
  a boring conversation
  cuộc chuyện trò chán ngắt

  * Các từ tương tự:
  boringly, boringness