Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unending /ʌn'endiŋ/  

 • Tính từ
  không dứt; không ngừng
  the unending struggle between good and evil
  cuộc đấu tranh không ngừng giữa thiện và ác
  I'm tired of your unending complaints
  tôi phát ngấy lên vì những lời phàn nàn không dứt của anh

  * Các từ tương tự:
  unendingness