Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)(xấu)
  dài dòng
  a wordy telegram
  bức điện dài dòng
  a wordy person
  người nói dài dòng