Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garrulous /'gerələs/  

 • Tính từ
  ba hoa, lắm mồm
  becoming garrulous after a few glasses of wine
  trở nên ba hoa say vài ly rượu
  my garrulous neighbour had given away the secret
  người hàng xóm lắm mồm của tôi đã tiết lộ bí mật

  * Các từ tương tự:
  garrulously, garrulousness